بخند امشب


 

بخند امشب که ستارگان هم شادمانند

بخند امشب برای قلب عاشق من

بخند امشب حتی که از من دلخوری

 بخند تا با خنده ی توبه اوج برسم

بخندکه بی خنده ی تودنیایم زهراست

بخندامشب که لحظه ی دیداراست

بخندامشب که انتظارروبه پایان است

بخند امشب که تورامی بینم گلم

بخندکه دلم برایت خندان است

بخندکه لحظه لحظه ی عاشقی است

بخند که لحظه ی به هم رسیدن است امشب

بخند امشب.........

شعر از خودمه

/ 0 نظر / 13 بازدید